yêu nghề mến trẻ

Địa chỉ: Xã Quang Phong, Hhyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0917128969
Hotline: 0917128969
 • Trần Thị Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918794100
  • Email:
   tranthithuydung2020@gmail.com
 • Lô Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   859258914
 • Lìm Thị Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu phó
  • Điện thoại:
   0946396018
 • Lang Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   854421222
  • Email:
   langlien1122@gmail.com